Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý Rừng phòng hộ
Ngày 17/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 235/QĐ-SNVphê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý Rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn năm 2017

Nội dung Quyết định 235