Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND H.Long Điền năm 2017
Ngày 17/7/2017, Sở Nội vụ ra Quyết định số 236/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND H.Long Điền năm 2017

Nội dung Quyết định 236