Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo huyện Tân Thành năm 2017 (lần 2)
Ngày 10/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 228/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND H.Tân Thành năm 2017 (lần 2)

Quyết định 228/QĐ-SNV