Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017
Ngày 05/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 218/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017

 Nội dung xem tại file đính kèm:

Quyết định 218/QĐ-SNV ngày 05/7/2017