Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 22/6/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định 196/QĐ-SNV ngày 22/6/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Quyết định 196/QĐ-SNV ngày 22/6/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội.