Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Ngày 22/6/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định số 195/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây

Quyết định số 195/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh