Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở Y tế
Ngày 28/4/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định 138/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở Y tế. Nội dung chi tiết được đính kèm bên dưới.

Quyết định 138/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở Y tế