Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc Sở NN&PTNT 2017
Ngày 20/4/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 125/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc Sở NN&PTNT 2017

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc Sở NN&PTNT 2017