Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017
Ngày 17/4/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 119/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017