Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm công tác xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 22/3/2017, Sở Nội vụ ban hành quyết định số 90/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm công tác xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm công tác xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội