Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh BRVT
Ngày 7/3/2017, Sở Nội vụ ban hành quyết định số 72/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh BRVT. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh BRVT