Tin chỉ đạo - điều hành Tin chỉ đạo - điều hành

Triển khai thực hiện nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND và nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh
Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành công văn số 681/UBND-VP về việc Triển khai thực hiện nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND và nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí kinh doanh đối với HTX, liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân; lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hội kinh doanh trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Công văn số 681/UBND-VP về việc Triển khai thực hiện nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND và nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí kinh doanh đối với HTX, liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân; lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hội kinh doanh trên địa bàn tỉnh BR-VT