Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích
Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11088/UBND-SNV về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây

Văn bản số 11088/UBND-SNV về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích