Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017
Ngày 27/12/2016, Sở Nội vụ tỉnh BR-VT ra quyết định số 491/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017

Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017