Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2016
Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2016

Ngày 21/12/2016, Sở Nội vụ tỉnh BR-VT ra quyết định số 475/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2016. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2016