Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn
Ngày 10/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 434/QĐ.SNV phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức TT nuôi dưỡng người già neo đơn thuộc Sở LĐTBXH tỉnh năm 2016

Quyết định 434/QĐ.SNV ngày 10/11/2016