Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Văn bản 9855/HD.UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Hướng dẫn đánh giá CBCCVC hàng năm (kèm các Biểu mẫu đánh giá)
Văn bản 9855/HD.UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Hướng dẫn đánh giá Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trong các cơ quan hành chính, các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Biểu tổng hợp theo các mẫu đính kèm.

Văn bản 9855/HD.UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh

Biểu số 1: DS CBCC cấp huyện, cấp tỉnh

Biểu số 2: DS CBCC cấp xã

Biểu số 3: tổng hợp phân loại CBCC cấp huyện, cấp tỉnh

Biểu số 4: tổng hợp phân loại CBCC cấp xã

Biểu số 5: tổng hợp phân loại viên chức