Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2016
Ngày 26/10/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 410/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2016

Quyết định số 410/QĐ-SNV