Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh năm 2016
Ngày 17/10/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 387/QĐ-SNV về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2016

Quyết định số 387/QĐ-SNV