Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016
Ngày 19/10/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 391/QĐ-SNV về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016

Quyết định số 391/QĐ-SNV