Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 25/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3162/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định số 3162/QĐ-UBND