Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thực hiện thông báo số 151/TB-SNV ngày 29/5/2014 của Sở Nội vụ về lịch kiểm tra cải cách hành chính tháng 6 năm 2014 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngày 25/6/2014, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do ông Sầm Văn Mão – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh. Làm việc với đoàn có ông Trần Hữu Phúc – Phó Chánh Văn phòng và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả đã đạt được và kiểm tra thực tế tại đơn vị. Cho thấy Lãnh đạo đơn vị có quan tâm thực hiện về công tác cải cách  hành chính; triển khai cơ chế một cửa theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả rộng rãi, thoáng mát, có trang bị đầy đủ phương tiện làm việc cho cán bộ công chức.... Tuy nhiên, Văn phòng UBND tỉnh chưa sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện CCHC tại đơn vị theo quy định tại UBND tỉnh; chưa ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Đoàn kiểm tra kiến nghị Lãnh đạo cơ quan tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được. Đồng thời sớm chỉ đạo khắc phục những hạn chế sau:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc; thực hiện việc báo cáo định kỳ về công tác CCHC theo quy định tại văn bản số 2539/UBND-SNV ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh; gắn công tác cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để xét thi đua hàng năm đối với các cá nhân, đơn vị; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm tiếp tục thực hiện việc đánh giá các nội dung, công việc trong kế hoạch CCHC năm 2014 để có giải pháp hoàn thành tốt kế hoạch CCHC năm của đơn vị.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; mở sổ theo dõi hồ sơ cần tách riêng từng lĩnh vực để tiện việc kiểm tra, thống kế, tra cứu.

- Tiếp tục và thường xuyên duy trì công tác cập nhật thông tin theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP  ngày 13/06/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; chỉ đạo sử dụng các tiện ích của phần mềm Văn phòng điện tử và liên thông hệ thống các văn bản theo quy định của UBND tỉnh

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;  ban hành quy chế làm việc; ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị theo quy định của Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm của Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND gửi Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định.

       

                                                 Đào Mai Cường – Phòng CCHC Sở Nội vụ