Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quyết định Kiện toàn Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 21/10/2013, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định số 2369/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu