THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Đề án cải cách hành chính Đề án cải cách hành chính

Đề án cải cách hành chính
Ngày 28/12/2016, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 4361/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"