THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính
Nội dung Dự thảo gồm: dự thảo Kế hoạch CCHC và Phụ lục Kế hoạch CCHC năm 2018 Chi tiết xem tại File đính kèm
Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tháng 6, 7 năm 2017
Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3674/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 25/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3162/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 07/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 16-12-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 với nhiệm vụ cụ thể như sau:
Để đánh giá đúng về tình hình và kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; ngày 17/12/2013 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014.
Ngày 08/05/2012, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản số 2539/UBND- SNV về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và báo cáo cải cách hành chính
Ngày 14/11/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2627/QĐ-UBND