THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính
Nội dung Dự thảo gồm: dự thảo Kế hoạch CCHC và Phụ lục Kế hoạch CCHC năm 2018 Chi tiết xem tại File đính kèm
Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tháng 6, 7 năm 2017
Để đánh giá đúng về tình hình và kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; ngày 17/12/2013 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014.
Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 16-12-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 với nhiệm vụ cụ thể như sau: