THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Lịch kiểm tra CCHC Lịch kiểm tra CCHC

Lịch kiểm tra CCHC
Ngày 30/3/2017, sở Nội vụ ban hành Thông báo số 96/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác CCHC trong tháng 4,5 năm 2017. Nội dung cụ thể được đính kèm file bên dưới
Ngày 26/9/2016, Sở Nội vụ có Thông báo số 363/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính trong tháng 10,11 năm 2016
Thường trực HĐND tỉnh BR-VT vừa có thông báo lịch tiếp công dân.
Ngày 29/7/2016, Sở Nội vụ có Thông báo số 315/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính trong tháng 8,9 năm 2016
Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hình chính năm 2016, Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra trong tháng 6, 7 năm 2016 như sau:
Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hình chính năm 2016, Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra trong tháng 3, 4 năm 2016 như sau:
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hình chính năm 2015, Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra trong tháng 10,11 năm 2015 như sau:
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hình chính năm 2015, Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra trong tháng 6,7 năm 2015 như sau:
Căn cứ Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nội vụ thông báo Lịch kiểm tra tháng 8, 9 năm 2014 như sau:
Căn cứ Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nội vụ thông báo Lịch kiểm tra trong tháng 6 năm 2014 cụ thể như sau