THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014
Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công văn số 12007/UBND-SNV V/v triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Công văn số 12007/UBND-SNV

Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Thông tư số 09/2014/TT-BNV