THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/8/2020 về tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Theo Giấy mời số 869/GM-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh)

 

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động tải tài liệu về sử dụng (Ban Tổ chức không phát tài liệu tại Hội nghị)

Danh mục tài liệu gồm có: 

  1. Giaidap_ND30.pdf
  2. Nghidinh_30.pdf
  3. Ban_sosanh.pdf
  4. Chuong trinh Hoi nghi triển khai NĐ 30.doc
  5. Slide bai giang NĐ 30.2020.ppt
  6. Tài liệu Bảo vệ bí mật nhà nước VTLT

Link tải tài liệu