THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin chỉ đạo - điều hành Tin chỉ đạo - điều hành

Một số nội dung chỉ đạo liên quan đến Cải cách hành chính của Lãnh đạo tỉnh
Hệ thống hoá một số nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh liên quan đến Cải cách hành chính trong năm 2020

 

 

 

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm (hoặc xem tại Link này  ) 

 

CÔNG VĂN số 4120/UBND-SNV ngày 24/04/2020 V/v Theo dõi buổi công bố trực tuyến Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2019

CÔNG VĂN số 4365/UBND-VP ngày 04/05/2020  V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020

CÔNG VĂN số 5964/UBND-SNV ngày 12/06/2020 V/v nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

CÔNG VĂN số 6680/UBND-SNV ngày 01/07/2020 V/v nâng cao chất lượng kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

CÔNG VĂN số 7154/UBND-SNV ngày 14/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp

CÔNG VĂN số 9020/UBND-SNV ngày 24/08/2020 V/v triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI của tỉnh

CÔNG VĂN số 1733/UBND-VP ngày 03/03/2020 v/v triển khai danh mục văn bản điện tử không kèm bản giấy

CÔNG VĂN số 10230/UBND-SNV ngày 18/09/2020 V/v đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ theo kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác CCHC