THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Giấy mời Hội nghị triển khai Nghị định 30/2020NĐ-CP ngày 05/3/2020
Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh có Giấy mời số 869/GM-UBND về dự Giấy mời Hội nghị triển khai Nghị định 30/2020NĐ-CP ngày 05/3/2020

 

 

 

chi tiết xem tại file đính kèm

Giấy mời số 869/GM-UBND