THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Lịch kiểm tra công tác CCHC và thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tháng 10 năm 2020
Ngày 01/10/2020, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 283/TB-SNV về Lịch kiểm tra công tác CCHC và thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tháng 10 năm 2020

 

 

 

Các cơ quan; thời gian và địa điểm kiểm tra:

- UBND huyện Châu Đức: ngày 07/10/2020.

- Sở Khoa học và Công nghệ: ngày 14/10/2020.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: ngày 21/10/2020.

Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

Địa điểm: Tại trụ sở cơ quan, địa phương được kiểm tra