THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Chính thức đưa vào sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.baria-vungtau.gov.vn
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chính thức sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và vận hành tạm thời phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGATE trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, kịp thời phục vụ các tổ chức, công dân, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

 

 

 

1. Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020, chính thức đưa vào sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.baria-vungtau.gov.vn; đồng thời đưa vào vận hành tạm thời phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGATE (trong thời gian chờ phần mềm Một cửa điện tử thống nhất của tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định) để phục vụ tổ chức, công dân liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công như: công khai quy trình, thủ tục; tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến; tra cứu tiến độ; thực hiện thanh toán các khoản phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, giải đáp phản ánh, kiến nghị; nhận xét, đánh giá giải quyết hồ sơ; nhận xét, đánh giá công chức; theo dõi, quản lý, thống kê, báo cáo tiến độ hồ sơ.

2. Giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp):

- Thống nhất sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.baria-vungtau.gov.vn để cung cấp các thông tin liên quan đến dịch vụ công; chỉnh sửa đường dẫn liên kết cung cấp dịch vụ công trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các địa phương đến Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; thay thế các nội dung tuyên truyền liên quan đến Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để các tổ chức, công dân thống nhất sử dụng.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ, trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử theo đúng quy trình một cửa, một cửa liên thông đối với hồ sơ nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Rà soát các quy trình, thủ tục hành chính đã được cập nhật trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGATE, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để kịp thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình.

- Rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính có hiệu quả thiết thực, đảm bảo được tính khả thi khi cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 01/7/2020.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, khai thác, vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc vận hành hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và thực hiện Kế hoạch để quảng bá, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, công dân sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến.

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh danh mục các thủ tục hành chính cần thiết (ngoài danh mục bắt buộc phải cung cấp theo quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương) phải cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để phục vụ tổ chức, công dân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh tổ chức quán triệt và sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4, không thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp đối với các dịch vụ công này.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên tên miền hiện tại: dichvucong.baria-vungtau.gov.vn; đồng thời cung cấp tên miền mới nhằm duy trì hoạt động cho Cổng Dịch vụ công trực tuyến cũ phục vụ nhu cầu sử dụng của một số đơn vị sự nghiệp và nhu cầu tra cứu dữ liệu cũ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng thanh toán trực tuyến của tỉnh theo quy định để phục vụ yêu cầu của tổ chức, công dân; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết dịch vụ công.

- Chủ động nghiên cứu, xem xét mở rộng kết nối các kênh thanh toán vào Cổng thanh toán trực tuyến của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo và đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

5. Giao Sở Nội vụ (Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh) thường xuyên kiểm tra việc vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến và phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bổ sung tiêu chí hiệu quả trong vận hành hệ thống vào Bộ chỉ số đánh giá, xếp loại cải cách hành chính hàng năm.

6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh có văn bản triển khai, thông báo đến các doanh nghiệp về hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

7. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu thường xuyên tuyên truyền về hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để các tổ chức, công dân biết, khai thác và sử dụng./.

(Căn cứ Công văn số 5650/UBND-VP ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh