THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Lịch kiểm tra công tác CCHC và thực hiện hoạt động KSTTHC tháng 6 năm 2020
Ngày 02/6/2020, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực công tác Cải cách hành chính) ban hành Thông báo số 149/TB-SNV về Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tháng 6 năm 2020

 

 

Các cơ quan, đơn vị; thời gian và địa điểm kiểm tra:
- Sở Công thương: ngày 10/6/2020.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: ngày 17/6/2020.
- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Đức: ngày 24/6/2020.
Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
 
Chi tiết xem tại: Thông báo số 149/TB-SNV