THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG PAPI CỦA TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU XẾP HẠNG THỨ 10 TOÀN QUỐC
Sáng 28/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2019.

 

Chỉ số PAPI đo lường trải nghiệm và cảm nhận của người dân thường niên, nhằm mục đích so sánh hiệu quả và chất lượng quản trị, điều hành của bộ máy Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền 63 tỉnh, thành phố, thúc đẩy quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử).

Việc nghiên cứu phân tích sự đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của người dân là một kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở mà còn là chỉ báo về hoạt động quản trị và hành chính công cấp tỉnh giúp cho các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Kết quả chỉ số PAPI năm 2019 của tỉnh BR-VT

Theo báo cáo, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 45,25 điểm, tăng 0,95 điểm so với năm 2018. Xếp hạng thứ 10/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 hạng so với năm 2018, xếp thứ nhất trong các tỉnh miền Đông Nam Bộ và nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất của cả nước.

Theo đó, kết quả điểm chỉ số thành phần là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở là 5,32 điểm (tăng 0,17 điểm so với năm 2018); Công khai minh bạch là 5,78 điểm (tăng 0,15 điểm so với năm 2018); Trách nhiệm giải trình với người dân là 5,05 điểm (giảm 0,15 điểm so với năm 2018); Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là 6,89 điểm (tăng 0,64 điểm so với năm 2018); Thủ tục hành chính công là 7,37 điểm (tăng 0,01 điểm so với năm 2018); Cung ứng dịch vụ công là 7,73 điểm (tăng 0,44 điểm so với năm 2018); Quản trị môi trường là 3,27 điểm (giảm 0,95 điểm so với năm 2018); Quản trị điện tử là 3,84 điểm (tăng 0,65 điểm so với năm 2018).

Kết quả điểm chỉ số thành phần năm 2019 của tỉnh cho thấy về cơ bản đều tăng điểm. Trong 08 trục nội dung thành phần, có 06 trục nội dung tăng điểm và 02 trục nội dung giảm điểm (Trách nhiệm giải trình với người dân và Quản trị môi trường).


Bảng tổng hợp Chỉ số PAPI năm 2019 (xếp theo phân nhóm, và thứ tự bảng chữ cái)

 

Để có được kết quả nêu trên, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. Năm 2017, tỉnh ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số PAPI giai đoạn 2017-2020, năm 2019 tiếp tục bổ sung 02 trục nội dung mới là quản trị điện tử và quản trị môi trường trong Chương trình hành động đã ban hành. Bên cạnh đó, hàng năm, tỉnh chỉ đạo phân tích báo cáo kết quả chỉ số PAPI, tìm ra hạn chế và nguyên nhân hạn chế để ban hành giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

 Một số giải pháp chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số PAPI có tác động tích cực đến kết quả chỉ số: yêu cầu các Sở, ngành, địa phương quán triệt kết quả chỉ số PAPI đến CCVC trong cơ quan, khắc phục hạn chế và đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế; tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính, các chỉ số thành phần của PAPI; tiếp tục đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai TTHC, quy hoạch sử dụng đất, danh sách hộ nghèo...; tăng cường đối thoại với người dân. Đặc biệt là UBND cấp xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên khảo sát hài lòng của người dân tại các cuộc họp Khu phố, Tổ dân cư để kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân. Các Sở, ngành, có nội dung liên quan đến chỉ số PAPI triển khai các giải pháp cụ thể để cải thiện sự hài lòng của người dân. Ví dụ: Sở Nội vụ: Tham mưu tổ chức thi tuyển công chức hành chính để tuyển chọn những công chức có năng lực, đúng vị trí việc làm, công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong thực hiện CCHC. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các giải pháp crai thiện môi trường, công khai quy hoạch sử dụng đất; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Sở Y tế thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế…

     Trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính để người dân không hài lòng, trong đó có việc quản trị môi trường và thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân; tiếp tục phát huy những điểm mạnh về sự tham gia người dân ở cấp cơ sở, thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, công khai minh bạch và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công để nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

CCHC - Sở Nội vụ