THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hướng dẫn tổ chức hủy tài liệu hết giá trị
Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4719/UBND-SNV về hướng dẫn tổ chức, thực hiện hủy tài liệu hết giá trị

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Công văn số 4719/UBND-SNV