THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3687/UBND-SNV về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

 

Chi tiết Văn bản số 3687/UBND-SNV

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP