THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin chỉ đạo - điều hành Tin chỉ đạo - điều hành

Công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của cấp Sở, cấp huyện, cấp xã; và chỉ số hài lòng năm 2019 của các Cơ quan trung ương trên địa bàn
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 về công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; và Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 về công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh năm 2019.

 

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm

 

Quyết định số 456/QĐ-UBND 

 Quyết định số 642/QĐ-UBND