THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Thông báo thay đổi phòng thi của thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2019

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2019 thông báo thay đổi phòng thi của thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2019.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: 

FILE