THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triệu tập thí sinh tham dự kì thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2019
Ngày 13/3/2020, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 27/TB-HDNN về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kì thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2019

 

 

 

Nội dung chính: Danh sách thí sinh; Thời gian tổ chức ôn thi; Thời gian tổ chức kì thi 

Nội dung chi tiết  Thông báo số 27/TB-HDNN

 

Liên kết: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN