THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số CB không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo NK năm 2019
Ngày 10/3/2020, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 298/SNV-CCVC ngày V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế (Nghị định số 108, 113), nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số CB không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo Nhiệm kỳ năm 2019

 

 

Chi tiết xem tại file và phụ lục đính kèm

Văn bản số 298/SNV-CCV 

Phụ lục