THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về phê duyệt Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn điều kiện dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2019.

 

Đồng thời, ngày 10/3/2020, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1388-QĐ/TU về phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện tham dự thi nâng ngạch chuyên viên chính trong cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội năm 2019.

Chi tiết Kế hoạch xem tại file đính kèm:

Danh sách Khối hành chính nhà nước: Quyết định số 502/QĐ-UBND

Danh sách khối Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội khác: Quyết định 1388-QĐ/TU