THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂM 2019
Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 12378/HD-UBND về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2019

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm

Hướng dẫn số 12378/HD-UBND 

Hướng dẫn 13 - Tỉnh ủy

Quy định 39 - Tỉnh ủy

Các mẫu Báo cáo

Các mẫu Phiếu đánh giá