THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính ” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính ” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019

 

Mục đích Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là dịp để trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; tự tin trong giao tiếp, lịch sự trong ứng xử với đồng nghiệp tại công sở, với tổ chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Hội thi được yêu cầu phải phong phú, thiết thực, sinh động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2015-2020 và thực tiễn hoạt động cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; việc tổ chức Hội thi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành có liên quan nhằm đảm bảo chất lượng, thiết thực; trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Nội dung thi gồm các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ  về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; Các Văn bản của UBND tỉnh triển khai các Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về  một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chưc bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;  Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1847/QĐ-CP ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác, làm việc tại 21 Sở, Ban, ngành, 06 cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và 08 UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (mỗi đơn vị thành lập một đội để tham gia hội thi).

Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến tháng 10, 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Hình thức: Gồm 4 phần thi (Trắc nhiệm; tiểu phẩm; xử lý tình huống và ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính)

(Ngoài phần thi của các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có sáng kiến, cách làm hay sẽ được UBND tỉnh khen thưởng)

Để Hội thi đạt hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ, công  chức, viên chức tham gia tích cực đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung của Hội thi. Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung chương trình, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội thi.

Hội thi Tìm hiểu về Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2019, đặc biệt là nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ và thái độ phục vụ nhân dân, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh, góp phần cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính và các Chỉ số liên quan của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm tới. Ngoài ra, đây còn là căn cứ để xem xét, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và xác định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

Cổng TTĐT tỉnh