THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hướng dẫn Tài liệu kiểm chứng Chỉ số CCHC năm 2019
Sở Nội vụ đăng tải Hướng dẫn Tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019

 

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm:

Hướng dẫn Cấp Sở 2019

Hướng dẫn UBND Cấp Huyện 2019

Hướng dẫn UBND Cấp Xã 2019