THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin chỉ đạo - điều hành Tin chỉ đạo - điều hành

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo về công tác Cải cách hành chính
Hệ thống một số Văn bản chỉ đạo triển khai công tác CCHC của UBND tỉnh

 

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về KH nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI

Công văn số 493/UBND-SNV ngày 18/01/2019 về chấn chỉnh một số nội dung trong công tác CCHC

Công văn số 4410/UBND-SNV ngày 10/5/2019 về nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC

Công văn số số 4824/UBND-SNV ngày 22/5/2019 về triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI 

- Công văn số số 5616/UBND-SNV ngày 12/6/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ  tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/6/2019 về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

- Công văn số 7673/UBND-SNV ngày 02/8/2019 về triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số PAR INDEX, SIPAS

- Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 về Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Chương trình hành động nâng cao Chỉ số PAPI...