THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số hài lòng SIPAS
Năm 2018, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDER) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 79,27 điểm xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 04 bậc so với năm 2017, so với khu vực Đông Nam Bộ, tỉnh đứng thứ 02/6 tỉnh/thành phố (sau thành phố Hồ Chí Minh).

 

Đồng thời năm 2018 Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh đạt tỷ lệ hài lòng 83,04%, xếp thứ 28/63 tỉnh thành phố, tăng 29 bậc so với năm 2017, so với khu vực Đông Nam Bộ, tỉnh đứng thứ 03/6 tỉnh/thành phố (sau Đồng Nai, Bình Dương).

Qua kết quả các chỉ số năm 2018, cho thấy chất lượng cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được cải thiện, các nội dung CCHC đều đạt được những kết quả tích cực, được các Bộ ngành Trung ương đánh giá cao và mang đến sự hài lòng cho người dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện một số nhiệm vụ Chính phủ giao, việc xây dựng và triển khai Khung kiến trúc chính quyền điện tử, việc xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến còn chậm; công tác cập nhật, đăng tải một số TTHC chưa kịp thời gian, chưa đúng nội dung theo quy định; một số người dân, tổ chức cho rằng vẫn phải đi lại nhiều lần để giải quyết TTHC; tỷ lệ giải quyết hồ sơ còn trễ hẹn…

Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2018

Để tiếp tục tục duy trì và phát huy kết quả đạt được năm 2018, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phục vụ hành chính, UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số Chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS năm 2019 và các năm tiếp theo. Trong đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC ảnh hưởng đến kết quả các chỉ số năm 2018. Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số giải pháp trọng tâm như sau:

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được cấp trên giao; tiếp nhận, giải đáp kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của người dân, tổ chức theo thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảm bảo theo theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Chấm dứt hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị đảm bảo bố trí CBCCVC theo đúng vị trí việc làm.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, trong giải quyết TTHC, thực hiện các giải pháp tăng cường tỷ lệ tiếp cận thông tin qua mạng Internet và các giải pháp khác nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, 4, hướng đến mục tiêu chính quyền điện tử.

- Rà soát quy trình thực hiện một cửa, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả triệt để thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa; hướng dẫn người dân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác để không bổ sung hồ sơ quá 01 lần. Giải quyết hồ sơ đúng quy trình, thành phần hồ sơ và thời gian quy định. Có thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho người dân, tổ chức đối với hồ sơ trễ hạn.

- UBND cấp huyện, cấp xã: có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp bộ phận một cửa; trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức khi đến liên hệ công tác.

- Triển khai Đề án Văn hóa công vụ, trong đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm trong thực thi công vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết TTHC đối với người dân, tổ chức. Nếu để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị bị xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

- Công bố bộ TTHC sau khi có hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương đúng thời gian quy định; Cập nhật đầy đủ, kịp thời và đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang Thông tin điện tử các đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong thực hiện CCHC và những hành vi sách nhiễu của CBCC trong thực thi công vụ.

- Tổ chức triển khai Khung kiến trúc chính quyền điện tử theo lộ trình được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tập trung triển khai thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư, thành lập mới doanh nghiệp.

- Các cơ quan Đài, Báo địa phương tiếp tục tuyên truyền đến người dân, tổ chức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS nói chung và kết quả chỉ số PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2018 để người dân, tổ chức biết và cùng phối hợp thực hiện.

- Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với các Sở ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền CCHC, phổ biến pháp luật và pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tiếp thu, giải thích kịp thời tất cả các kiến nghị của người dân.

Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ