THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Hướng dẫn đăng ký, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Ngày 06/8/2019, Sở Nội vụ có Văn bản số 993/SNV-CCVC về hướng dẫn đăng ký, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm

Văn bản số 993/SNV-CCVC

Các mẫu đăng ký ĐTBD 2020