THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Sáng kiến cải cách HC Sáng kiến cải cách HC

Tỉnh An Giang thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
(Cổng TTĐT-AG) - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh được nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Đồng thời, để quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không còn là rào cản, làm chậm tiến độ hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội, ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân; hỗ trợ, giới thiệu người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Góp phần rút ngắn thời gian người dân với yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; để người dân có cách nhìn tích cực hơn vào công tác cải cách hành chính; hướng tới sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu.

Tạo sự hài lòng của người dân yêu cầu thực hiện các loại thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số quản trị hành chính công, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân; Thực hiện giải quyết các thủ tục, hồ sơ đảm bảo nhanh, hiệu quả; hỗ trợ người dân ghi chép các loại giấy tờ.

Tổ chức, cá nhân đến yêu cầu thực hiện các loại hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nếu mang đầy đủ các loại giấy tờ sẽ được giải quyết ngay, đồng thời sẽ được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ.

Đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Thủ tục hành chính được áp dụng thực hiện vào "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mô hình "Ngày không viết": Khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, sẽ được công chức, viên chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại thủ tục hành chính theo quy định (khi tổ chức, người dân có yêu cầu).

Công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ trường hợp một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ); kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng. Cán bộ, công chức, viên chức một cửa nhận hồ sơ và gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định.Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Không thu phí viết hộ.

Mô hình "Ngày không hẹn":Tổ chức, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu thực hiện một số thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay.

Công chức, viên chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả ngay sau đó cho tổ chức, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (trong giờ hành chính, không viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả)…/.

Nguồn: http://www.angiang.gov.vn/