THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Chỉ thị về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2019
Để cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2019 và các năm tiếp theo nhằm tạo động lực thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế năm 2019 và giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

 

I. Đối với các chỉ số thành phần của PCI cần phải cải thiện:

Các chỉ số Đào tạo lao động, Gia nhập thị trường, Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp, Tính minh bạch năm 2018 bị giảm điểm so với năm 2017. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện điểm số các chỉ số như sau:

1. Chỉ số Đào tạo lao động

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo tại hệ thống trung tâm lao động, trường đào tạo nghề, trung tâm giới thiệu việc làm; gắn kết giữa doanh nghiệp và hệ thống đào tạo dạy nghề của tỉnh; cần tăng cường các giải pháp: Tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển nhân lực của Tỉnh có hiệu quả trong đó tập trung vào Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho hai ngành công nghiệp hỗ trợ và logistic; Căn cứ kết quả khảo sát - điều tra lao động nông thôn về nhu cầu đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm và chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp... triển khai thực hiện các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực phù hợp giải quyết được lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp tại khu vực nông thôn... và đề ra các các giải pháp khác để tăng cường chỉ số này.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc rà soát hiện trạng mạng lưới đại học, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở đào tạo khác (các trung tâm dạy nghề, đào tạo trình độ sơ cấp) trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch củng cổ, nâng cao chất lượng đào tạo; Tiếp tục triển khai hiệu qủa Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác phổ cập trung học cơ sở cho các đối tượng trong độ tuổi theo quy định.

2. Chỉ số Gia nhập thị trường:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện một số giải pháp:

+ Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giải đáp về các thủ tục để đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký đủ điều kiện hoạt động (đối với các ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện).

+ Phối hợp với Cục thuế tỉnh, Hải quan tỉnh nâng cao tỉ lệ các tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan qua mạng điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đúng và sớm hơn quy định, bảo đảm nguyên tắc hướng dẫn một lần, đầy đủ để doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động.

+ Duy trì niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính gồm biểu mẫu chi tiết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của tỉnh, trên cổng thông tin điện tử, trang web cải cách thủ tục hành chính và trang web các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở quản lý chuyên ngành (Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch...):

+ Tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến điều kiện hoạt động của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động sau khi đăng ký.

+ Niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính gồm biểu mẫu chi tiết tai Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của tỉnh, trên cổng thông tin điện tử, trang web cải cách thủ tục hành chính và trang web các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao tỉ lệ các tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan qua mạng điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục.

+ Tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa chất lượng của cán bộ, công chức được cử làm việc tại văn phòng một cửa, đảm bảo am hiểu về chuyên môn, nhiệt tình thân thiện. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức làm việc tại văn phòng một cửa đạt các tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

3. Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp:

- Củng cố nhiệm vụ, tăng cường hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư của tỉnh để thống nhất đầu mối tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, tổ chức các hội nghị, hội chợ thương mại, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp luật, tìm kiếm thị trường và hỗ trợ đào tạo của doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp năm 2019, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi hội thảo, các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; chương trình xúc tiến đầu tư, khuyến công, khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm của Tỉnh,…

4. Chỉ số Tính minh bạch:

- Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đưa thông tin lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh kịp thời, đa dạng, dễ tiếp cận. Các ngành thường xuyên cập nhật thông tin trên vvebsite của từng cơ quan.

- Các Chủ đầu tư đảm bảo cung cấp thông tin mời thầu công khai, minh bạch đúng theo quy định; tăng cường công tác đấu thầu qua mạng.

- Các sở, ngành tăng cường công khai các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh, các tài liệu về ngân sách được công bố ngay sau khi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu thường xuyên cập nhật và công bố các thông tin về hoạt động thu, chi, sử dụng ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu và UBND cấp xã đẩy mạnh việc niêm yết, thường xuyên cập nhật và công bố các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch về dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới.

- Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh (Phòng kiểm soát thủ tục hành chính) và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, UBND cấp xã kiểm tra và thực hiện việc niêm yết các thủ tục hành chính hiệu quả, thiết thực; Nghiên cứu đưa các thủ tục do các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn như Thuế, Kho bạc ... xử lý vào thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tập trung.

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính) đôn đốc các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh công bố chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính theo quy định của Trung ương. Cập nhật Bộ thủ tục hành chính 03 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh.

- Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu cần tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp rà soát các khâu trong quy trình quản lý thuế thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế theo tinh thần Nghị quyết 19/2017/NQ-CP và chương trình hành động của tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng lộ trình nâng cấp độ hỗ trợ trực tuyến lên cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ qua mạng internet) tại các sở, ngành, địa phương. Rà soát hiện trạng trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền, phần mềm một cửa tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã để tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa các cấp.

- Văn phòng UBND tỉnh tăng cường nội dung, thường xuyên cập nhật thông tin của tỉnh kịp thời, đủ và đa dạng trên trang web của tỉnh. Các Sở: Nội vụ, Kê hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành khác; UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu trong năm 2019 phải tăng cường đưa thông tin lên trang web, công khai các thủ tục hành chính, các văn bản hướng dẫn thủ tục, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin về thay đổi trong chính sách thuế, các sự kiện có liên quan đến hoạt động của cơ quan. Các thông tin phải đầy đủ, kịp thời, rõ ràng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, cập nhật.

II. Đối với các chỉ số thành phần cần duy trì và cải thiện:

Các chỉ số gồm: Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Thiết chế pháp lý & an ninh trật tự trong năm 2018 đã tăng lên nhưng cũng cần tập trung hơn nữa để góp phân cải thiện chi số PCI của Tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành như sau:

1. Chỉ số Tiếp cận đất đai:

- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung sau:

+ Tham mưu UBND tỉnh chuẩn hóa bộ TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xây dựng Quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC, trong đó quy định cụ thể thời gian giải quyết ở từng đơn vị để xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng từng đơn vị trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

+ Hoàn thiện việc xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định. Chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn và phải có văn bản thông báo tình trạng hồ sơ và xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hạn.

+ Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các chính sách, quy định mới của pháp luật có liên quan về đất đai trên cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và tại các địa phương.

+ Xây dựng và triển khai Kế hoạch đấu giá đất công hàng năm; Rà soát bổ sung và triển khai quỵ định về các chính sách khuyến khích xã hội hóa, trong đó chính sách ưu đãi về tiếp cận đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện việc rút ngắn thời gian xử lý xác định giá đất thực tế khi Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất.

2. Chỉ số Chi phí thời gian:

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát lại các thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính không phù hợp để loại bỏ, sửa đổi theo thẩm quyền.

- Các sở, ban, ngành, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa và thành phô Vũng Tàu; UBND cấp xã thống kê, rà soát, phân loại các hồ sơ, làm rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình tham mưu giải quyết chậm trễ hồ sơ. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ đảm bảo thời gian theo quy định. Triển khai thực hiện kiểm tra sát hạch công chức theo Kế hoạch.

- Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành rà soát, thực hiện đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

- Sở Lao dộng Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội rà soát các thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, lao động tiền lương,., bảo đảm thuận lợi không gây phiền hà cho doanh nghiệp và người lao động.

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính) tổng hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 01/12/2014 của UBND Tỉnh về các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ, luân chuyển và xử lý cán bộ vi phạm; Nêu cao trách nhiệm cùa người đứng đầu trong xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

3. Chỉ số Chi phí không chính thức:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định trong hoạt động mua sắm, đầu tư xây dựng.

- Các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu: nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, thực hiện tốt, phát huy hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung của Tỉnh; Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát kết qủa thủ tục hành chính.

- Thanh tra tỉnh vận hành có hiệu quả trang web về giải quyết khiếu nại tố cáo. Nâng cao chất lượng dịch vụ công.

- Sở Nội vụ tăng cường triển khai thực hiện các chương trình thanh tra công vụ theo kế hoạch; Nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án đánh giá chất lượng dịch vụ công ở các sở ngành và các huyện; thường xuyên kiểm tra công tác niêm yết các thủ tục hành chính.

4. Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan rà soát, thực hiện công tác chuyên ngành của mình bảo đảm tính công bằng, bình đẳng giữa doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp tư nhân trong việc tiếp cận đất đai, tiếp cận các khoản tín dụng, chính sách ưu đãi thuế TNDN... thông qua việc công khai quỹ đất do nhà nước quản lý, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các sở, ban, ngành thực hiện công khai minh bạch thủ tục hành chính, bảo đảm thời gian giải quyết đúng quy định, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc không phân biệt giữa doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân.

- Thường xuyên gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30 hàng ngay.

5. Chỉ số Tính năng động:

- Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; xử lý kịp thời những thông tin phản ánh cùa người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh. Các thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh qua số điện thoại 088.8800.247 và 088.8801.247 sẽ chuyển và thông báo trực tiếp đến điện thoại di động Chủ tịch ủy ban nhân dân và Bí thư các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo xử lý nhanh chóng, kịp thời; thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực thi các chủ trương, chính sách của Lãnh đạo tỉnh tại các sở, ngành, UBND các thành phố, thị xã và các huyện.

- Các sở, ngành thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND Tỉnh, nâng cao trách nhiệm xử lý công vụ và thực thi các chủ trương, chính sách của Lãnh đạo tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực tổ hỗ trợ và tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp) thường xuyên làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

6. Chỉ số Thiết chế pháp lý:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy mới do Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương ban hành để báo cáo UBND Tỉnh ban hành các văn bản triển khai kịp thời với thời gian theo quy định; kịp thời báo cáo các khó khăn trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật lên các cơ quan cấp trên để có những điều chỉnh cho phù hợp.

- Các sở, ban, ngành rà soát các văn bản pháp quy do UBND tỉnh ban hành liên quan đến các chính sách tại địa phương để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách.

- Cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đến dự án đầu tư đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp công bằng, đúng pháp luật.

- Cơ quan thi hành án có biện pháp tổ chức thi hành các vụ án đã xét xử, tạo thuận lợi cho các bên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức của đơn vị đối với nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế địa phương.

- Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông xây dựng nội dung và tuyên truyền các nội dung có liên quan đến chỉ số PCI đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm triển khai chỉ thị đến các đơn vị trực thuộc để triên khai thực hiện.

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì phải xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, định kỳ hàng quý có báo cáo về các công việc đã thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện và tổng họp, đánh giá báo cáo UBND tỉnh hàng quý kết qủa thực hiện của các ngành, địa phương về thực hiện các biện pháp cải thiện chỉ số PCI.

Chi tiết xem tại Chỉ thị 10/CT-UBND./.

Nguồn Cổng TTĐT tỉnh