THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Một số nội dung về chấn chỉnh công tác CCHC
Hệ thống một số Văn bản triển khai trong công tác CCHC của UBND tỉnh

 

 

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về KH nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI

Công văn số 493/UBND-SNV ngày 18/01/2019 về chấn chỉnh một số nội dung trong công tác CCHC

Công văn số số 4824/UBND-SNV ngày 22/5/2019 về triển khai cấ giải pháp nâng cao chỉ số PAPI 

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/6/2019 về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019